The effect of ration forage proportions on the microbial ecology of the Rumen

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Grovfoder utgör en stor del av kons foderintag och dess struktur är viktig för kons hälsa. En foderstat som till största delen innehåller kraftfoder främjar tillväxten av exempelvis Lactobacilli och Streptococcus bovis (S.bovis) som i sin tur producerar laktat. Laktat sänker pH i vommen och kan leda till vomacidos. Laktatomvandlande mikroorganismer kan inte omvandla laktat till flyktiga fettsyror (VFA) i samma hastighet och utsträckning som Lactobacilli producerar laktat. Vid idissling främjas salivproduktionen, ett av kons buffertsystem. Det finns ingen direkt koppling till att enbart grovfoder- och kraftfoderproportionerna har en inverkan på den totala koncentrationen av flyktiga fettsyror. Vid jämförelse av två grovfoder gav det ena en högre koncentration av flyktiga fettsyror (VFA) vilket indikerar att grovfoder- till kraftfoderproportionerna inte är den enda betydande faktorn. Däremot tycktes det finnas en koppling mellan foderstatens-kraftfoderandel och proportionerna propionat:acetat:butyrat. En ökad mängd kraftfoder i dieten gav upphov till protozotillväxt vilken i sin tur ger en högre andel butyrat. Grovfodrets partikelstorlek och grovfodertyp (gröda, konserveringsmetoder etc.) tycktes även ha en inverkan på koncentrationen av flyktiga fettsyror.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)