At the heart of it all : A value stream mapping of the heart emergency at Danderyds Sjukhus AB

University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Abstract:

Dagens situation med en åldrande befolkning som leder till en större förekomst av allvarliga kroniska sjukdomar gör att sjukvården står inför nya utmaningar. Då de flesta vårdinrättningar har en mycket hög beläggning och begränsade resurser har man börjat använda sig av produktionsstrategier som traditionellt använts i mer industrinära miljöer, exempelvis Lean production. I denna studie har värdeflödet kartlagts och analyserats för besök vid hjärtakuten på Danderyds Sjukhus AB. Detta har genomförts med hjälp av fältstudieobservationer och intervjuer, för att undersöka verksamheten på en vårdinstitution som arbetar enligt Lean healthcare. Studien har genomförts för att identifiera potentiella förbättringsområden och förändringar inom dessa, som kan leda till effektivare patientflöde.

Resultaten av vår fallstudie tyder på att det förekommer icke-värdeskapande inslag relaterade till Transport, Motion, Waiting, Overproduction & Over processing, Defects, Confusion och People på hjärtakuten. Den vanligaste orsaken till slöseri har upptäckts vara kopplad till arbetsrutiner och hur väl dessa rutiner följs, även om problem relaterade till kommunikation och arbetsplatskultur också har upptäckts.

Vår främsta rekommendation för att effektivisera verksamheten på akuten är att skapa standardiserade rutiner som är lätta för personalen att följa. Studien och dess resultat kan ses som ett bidrag till den generella diskursen på områdena Lean healthcare, kartläggning samt analys av värdeflöden. Den kan även användas av vårdinrättningar liknande fallkliniken som är i stånd att genomföra en värdeflödesanalys.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)