Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Kattarp är en av de sju tätorterna på landsbygden med järnvägsstation som Helsingborgs stad planerar att utveckla. I Kattarp har ett antal områden förberetts för exploatering, men få aktörer vill köpa eller bygga bostäder i Kattarp trots att Helsingborgs tomtkö är lång. I denna studie undersöker jag, från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, vilka utmaningar och möjligheter unga vuxna i Kattarp ser i samhället. Jag har valt att kategorisera det empiriska materialet för att kunna analysera och tolka tre teman med hjälp av analytiska begrepp. Analysens utgår från informanternas vardagsliv och de analytiska begreppen handlingsutrymme, ontologisk trygghet, kapital och identitet används för att belysa problemområdet samt de möjligheterna och utmaningar som står i vägen för en ökad attraktivitet i Kattarp. Studien visar att invånarna i Kattarp finner en trygghet i den kontinuitet som den lokala identiteten skapar i form av att de bor i ett tryggt område med en tydlig samhörighet. Vidare visar undersökningen att Kattarp som samhälle inte kan konkurrera med det handlingsutrymme staden besitter utan måste ta vara på de möjligheter som skapas av dess position i relation till andra omkringliggande områden. De utmaningar som unga vuxna uppmärksammar är att det måste finnas fler möjligheter till service och mötesplatser för att fler ska vilja bosätta sig i Kattarp. För att detta ska ske måste aktörer i form av invånarna i Kattarp, Helsingborgs stad, företag och banker samverka. Studien har således bidragit med ökad förståelse kring hur den lokala kollektiva identiteten utgör en möjlighet för Kattarp. Studien lyfter även fram hur en välfungerande samverkan mellan aktörer kan sprida bilden av samhällets möjligheter och gynna Kattarps utveckling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)