Exploring the Process of Developing a Visual Brand Language Focusing on Product Design

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract:

Denna uppsats undersöker hur processen ser ut för att ta fram ett varumärkesspecifikt formspråk. Ett behov av en strukturerad process kan urskiljas, och genom att förstå hur ett varumärkesspecifikt formspråk kan tas fram, finns möjligheten till en ökad vinst för företag samt att förstärka deras kundrelationer. Ett varumärkesspecifikt formspråk kan bidra till en närmare relation mellan företaget, dess produkter eller tjänster, och dess slutkunder, vilket ger en möjlighet att kommunicera externt och skapa en starkare position i kundernas medvetande. Studien fokuserar främst på ett specifikt företag, ROL Ergo, som är en av marknadens största leverantörer av höj- och sänkbara bordsstativ. Företaget har ännu inte utvecklat ett eget formspråk, men med sin tillväxt följer behovet av en enhetlig produktportfolio, det vill säga ett varumärkesspecifikt formspråk. Två frågeställningar har tagits fram och valts att bygga denna rapport runt. Dessa undersöker hur processen ser ut för att ta fram ett varumärkesspecifikt formspråk (med fokus på produktdesign) och vad det finns för möjligheter att ta fram ett varumärkesspecifikt formspråk och samtidigt uppfylla kundspecifika krav. Således är målet för examensarbetet att, bortsett från att besvara frågeställningarna, genomföra processen och därmed skapa ett varumärkesspecifikt formspråk för ROL Ergo och på så sätt adressera problemet med den bristande ingenkänningen av ROL Ergo som varumärke av deras slutkunder. För att uppnå dessa mål krävdes information både från ROL Ergo samt företag och personer med kunskap om processen. Denna information erhölls genom intervjuer med nyckelpersoner. För att gå in mer på djupet, samlades ytterligare information in genom litteraturstudier med grund i produktdesign i de teoretiska områdena produktutveckling, industriell design och marknadsföring. Resultatet pekar på en möjlighet att utveckla en standardiserad process för att ta fram ett varumärkesspecifikt formspråk. Baserat på litteraturstudierna samt datainsamlingen tycks processen bestå av tre steg, vilka är; definiera varumärket, definiera produkten och definiera formen. Efter validering av den föreslagna processen kan denna användas som grund för fortsatt forskning om framtagning av ett varumärkesspecifikt formspråk. Det kan finnas en möjlighet att utveckla processen på en mer detaljerad nivå och i användning av specifika metoder. Tillämpligheten av processen i olika företag bör även valideras. Processen ses som allmängiltig, med andra ord inte begränsad till specifika företag eller produkter. Trots att de intervjuade personerna var verksamma inom business-to-consumer området så tros processen vara tillämpbar äver för företag inom business-to-business området, men behovet av detta kan undersökas ytterligare. Bristen på information som kunde hittas om processer för att ta fram varumärkesspecifika formspråk samt resultaten från intervjuerna indikerar novation av resultatet angående processen i denna rapport.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)