Why Pay When You Can Get It For Free? A quantitative study of the competition on the web-based music market in Sweden

University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract: SVENSK SAMMANFATTNING Titel: Why Pay When You Can Get It For Free? A quantitative study of the web-based music industry Seminariedatum: 4 juni 2014 Kurs: FEKH19 Kandidatkurs i Strategic Management, 15 Hp Författare: Erika Fredriksson, Louise Klintner, Evelina Wennerberg Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Web-based music services, Buyer switching costs, Sampling, Willingness to pay, Versioning, Bundling, Consumer surplus, Network effects Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konkurrensen på den webbaserade musikmarknaden i Sverige. Metod: Undersökningen består av en kvantitativ studie baserad på empirisk data som vi samlat in via enkäter online. Enkäten består av maximalt 17 frågor, som är skrivna baserade på relevanta teorier. Vår data analyserades med hjälp av det statistiska programmet SPSS, med syfte att testa våra tre hypoteser. Teoretiska perspektiv: En intressant paradox angående konsumtion av webbaserad musik är att det verkar som att konsumenter oberoende av ålder och inkomstnivå väljer att betala för webbaserad musik, trots att musiken finns tillgänglig kostnadsfritt på marknaden. Det finns många teorier i ämnet om konkurrens på en sådan marknad. Samtidigt som vissa forskare påstår att konkurrens kan förklaras genom traditionella teorier, argumenterar andra att detta är en marknad där nya affärsmodeller bör utvecklas. Några återkommande begrepp i dessa teorier är t.ex. buyer switching costs, betalningsvilja för musik samt huruvida de webbaserade musiktjänsterna associeras med nätverkseffekter. Dessa koncept ligger som teoretisk grund för detta arbete. Empiri: Vår population består av personer mellan åldrarna 18-29 år som bor i Sverige och använder minst en webbaserad musiktjänst. Vi räknade ut vår urvalsstorlek på 271 personer med en 90 % konfidensnivå med en felmarginal på 5 %. Enkäten distribuerades via Facebook, och vi fick till slut 263 svar. Sammanfattning: Denna studie ska ses som en pilotstudie, och vi ämnar inte generalisera på hela vår population. Vår empiriska data som testas mot våra hypoteser, kan indikera att konkurrensen på den webbaserade musikmarknaden i Sverige inte är baserad enbart på pris, utan snarare på andra faktorer som konsumentnytta trots att musik finns att tillgå i princip gratis.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)