Reasonable time in Swedish courts

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Det är viktigt att undvika förseningar i ett rättssystem för att upprätthålla rättssäkerheten. Långa handläggningstider utsätter de berörda individerna för stress och osäkerhet, vilket kan riskera både effektiviteten och trovärdigheten av rättssystemet. Europakonventionen, som också är Svensk lag, innehåller bestämmelser om en rättvis rättegång inom skälig tid. Frågan är dock om Sverige lever up till sina skyldigheter? Alltför långa handläggningstider är ett problem i många länder och Sverige är inte undantaget. Artkel 6.1 i Europakonventionen är en av de bestämmelserna som åberopas mest i ansökningar till Europadomstolen. Detta har medfört att det finns en stor samling rättsfall som kriteriet skälig tid. Genom alla rättsfall har Europadomstolen tagit fram ett antal kriterier som används för att bedöma skäligheten i handläggningstiderna. En av de vanligaste överträdelserna av konventionen som Sverige gör sig skyldig till är just skälig tid-kriteriet. Antalet rättsfall där Sverige har bedömts överträda artikel 6.1 ökar konstant. På senare tid har det svenska rättssystemet kritiserats allt mer från de nationella kontrollmekanismer som utövar översyn av rättssystemet, t.ex. Justitieombudsmännen. Det verkar som alltför långa handläggningstider finns i alla domstolstyper och på alla nivåer. Förseningar kan gottgöras på olika sätt, t.ex. genom att påskynda handläggningen eller att erbjuda skadestånd. De svenska rättsmedel som finns tillgängliga har att hantera långa handläggningstider, siktar oftast in sig på att erbjuda gottgörelse för förseningar som redan inträffat. Det verkar inte finnas några effektiva rättsmedel för att förhindra att förseningar uppstår. Det kan även ifrågasättas hur effektiva de rättsmedel som finns egentligen är. Alltför långa handläggningstider är ett märkbart problem i Svenska domstolar. De vanligaste orsakerna till att förseningar uppstår verkar vara en hög måltillströmning, stora inneliggande balanser av mål, samt perioder av inaktivitet. De åtgärder som vidtagits av svenska domstolar för att förhindra förseningar verkar inte ha varit tillräckligt effektiva. De alltför långa handläggningstiderna i kombination med rättsmedel för gottgörelse som inte alltid är effektiva, resulterar i att Sverige verkar misslyckas med att nå upp till de krav som ställs i Europakonventionen. Sverige måste agera och vidta åtgärder för att få bukt med orsakerna till att förseningar uppstår i domstolarna och förhindra allför långa handläggningstider. Det krävs både ekonomiska resurser och ny lagstiftning för att lösa dessa problem. Det svenska rättssystemet är effektivt, men inte perfekt. Europakonventionen ställer höga krav på sina medlemsstater och Sverige måste förbättra sitt rättssystem för att nå upp till de krav som ställs i konventionen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)