How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

University essay from KTH/Transport och systemanalys

Abstract: Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. Denna modell har formen av en rapport som ger råd om när man ska bygga en cykelväg mellan städer eller platser i en region. Ändå används den bara i endast 6 av de 21 svenska länen. Trafikverket kräver ett nytt planeringsstödverktyg, mer interaktivt och komplett än Kågeson-modellen. Några nya önskade funktioner är separationen av efterfrågan per syfte, införandet av e-cyklar, olika resesyfte och en prioritering av investeringarna.  Examensarbetet är att designa och implementera det här verktyget, även kallat Planning Support System (PSS), som syftar till att jämföra utbud och efterfrågan på cykelväg till prioritering av infrastrukturförbättringar. En huvudbegränsning för modellen är att den måste vara billig datavis, men så komplett och exakt som möjligt. Det baseras på flera öppna dataleverantörer, till exempel OpenStreetMap, den svenska nationella vägdatabasen (NVDB) eller reseundersökningar från Sverige och Nederländerna. Resultatet är en modell, uppdelad efter turändamål och typ av cykel.  Del för efterfrågeuppskattning anpassar en klassisk fyrsteg transportmodell till cykelplanering och begränsad data. För olika resändamål genereras och distribueras resor tack vare en ursprungs begränsad gravitationsmodell. Valet av cykelläge är anpassat till det faktiska resebeteendet genom logistisk regression med en binär logit-modell. Resorna tilldelas sedan nätverket med tilldelnings metoden "allt-eller-ingenting" genom Dijkstras algoritm. För att utvärdera cykelförsörjningen använde vi ett mått som heter Level of Traffic Stress (LTS), som uppskattar den potentiella användningen av en nätverkslänk för olika delar av befolkningen som en funktion av vägnätvariablerna. Prioriteringsrankningen är då förhållandet mellan mått på efterfrågan och utbud.  Detta nya verktyg implementeras med opensource Geographic Information System (GIS) som heter QGIS och med Python 3 och testas i Södermanlands län

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)