Implementation of BIM at Skanska Hus Sydost in Norrköping

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Emma Lundgren; [2011]

Keywords: ;

Abstract:

BIM står för Building Information Modeling och består av en 3D-modell som är objektorienterad, det vill säga att alla objekt innehåller information om vad de representerar i den fysiska världen. Från BIM modellen kan sedan olika typer av information tas fram, bland annat materiallistor, uppgifter om krockar mellan installationer och kostnadskalkyler. Eftersom modellen görs i 3D bildas det tidigt en visualisering av byggnaden som ökar förståelsen för hur slutprodukten kommer se ut och kan hjälpa kunden i beslut om byggnadens utformning.

BIM är ett arbetssätt som blir allt vanligare och som även Skanska Hus Sydost i Norrköping kommer behöva arbeta med. Denna rapport är tänkt att fungera som ett stöd vid implementeringen av BIM i Norrköping. Rapporten behandlar de fördelar som finns med att arbeta med BIM samt undersöker om det finns några begränsningar eller hinder för implementeringen. I rapporten konstateras att användningen av BIM gagnar alla inblandade i projektet och att Skanska Hus Sydost i Norrköping bör påbörja sitt arbete med BIM för att följa med i utvecklingen och kunna ta del av de fördelar som BIM innebär. För närvarande kan det anses finnas vissa begränsningar med BIM men utvecklingen har kommit så pass långt att det går att påbörja arbetet med BIM även om alla delar av BIM inte är lika fullt utvecklade.

En annan viktig fråga är om det finns andra aktörer i branschen som är redo att använda BIM eller redan gör det. Intervjuer med olika aktörer i Norrköping har utförts för att försöka svara på den frågan. Resultatet av intervjuerna visar att de lokala förutsättningarna är relativt goda, merparten av de intervjuade aktörerna arbetar i dagsläget antingen med eller mot en användning av BIM.

Inom Skanskas organisation finns det redan idag viss erfarenhet av att arbeta med BIM. Flera projekt är igång runt om i Sverige och Skanska arbetar för att implementera BIM i hela organisationen. Det gäller att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som redan finns för att underlätta implementeringen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)