Analysis and improvements of information management - A case study about information management at an SME

University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

Abstract: Bakgrund: OF Ekeri är ett nationellt företag med kontor i Markaryd. De levererar och hyr ut ett stort utbud av olika typer av lastbilssläp som till exempel släpvagnar, påhängsvagnar och reservdelar. Nästan alla företag i dag har någon form av informationssystem, men många av dem är ineffektiva. OF Ekeri är medvetna om att deras sätt att hantera deras information inte är uppdaterad och därför de har bett om hjälp. Om det är möjligt att utnyttja deras informationssystem på ett effektivare sätt, kan det bidra med stora besparingar. Problem: Problemet i dag är att OF Ekeri inte utnyttjar sina informationssystem till sin maximala kapacitet vilket kostar pengar och leder i slutändan till mer arbete. Syfte: Syftet är att göra en grundlig analys av OF Ekeri´s informationshantering och informationsflöde samt möjliggöra och visa utförbara förbättringar. Metodik: I detta examensarbete har en induktiv metod använts. Först samlades OF Ekeri´s empiriska information in, och utifrån den har teorier samlats och analyser gjorts. Detta examensarbete har genomförts som en fallstudie. En grundlig förståelse för verksamheten skapades innan eventuella förbättringar skapades. Data har samlats in genom intervjuer, observationer och litteraturstudier. Under undersökningen har betoningen legat på att se till att tillförlitlig och giltig data har använts. Resultat: Förbättringar av de nuvarande informationssystemen kommer att resultera i mindre arbetstid, optimering av deras sätt att arbeta på OF Ekeri och stora besparingar. Vilket resultat man kommer uppnå beror på vilka implementationer OF Ekeri väljer att göra. De rekommenderade investeringarna har en rimlig investeringskostnad i förhållande till de fördelar som de genererar, en kort avkastning på investeringen och de kommer att förbättra sättet att arbeta på. De är också realistiska för OF Ekeri att genomföra med avseende på både kapital och tid. Slutsats: Att investera i ett större ERP system just nu är inte relevant för OF Ekeri. Ett ERP hade varit mer passande om OF Ekeri hade kontor på olika ställen, hade produktion av släpvagnar istället för att bara köpa dem och sälja dem vidare och om de hanterade större volymer av produkter och transporter. Informationssystemen LIME och Visma och deras förmåga att integrera med varandra och andra webbaserade system underlättar väldigt mycket, vilket gör de nuvarande systemen tillräckligt bra för OF Ekeri. Uppgraderingarna till deras nuvarande informationssystem kommer generera stora besparingar i förhållande till kostnaderna för genomförandet och de kommer ge bra resultat. Det kommer att vara viktigt för de anställda på OF Ekeri att lita på de nya möjliga implementeringarna för att få dem att nå bästa resultat

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)