En analys av äganderätten och intrångsersättning

University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

Abstract: Eftersom svenskt skogsbruk är viktigt för både privatekonomin men också samhällsekonomin då det exporteras mycket träråvara från Sverige så är det viktigt att skogsbruket är lönsamt och effektivt. För att skogsbruket ska lyckas vara lönsamt, effektivt och attraktivt krävs det att skogsbrukande ska vara enkelt. I denna studie har äganderätten undersökts och hur den skyddas för svenska skogsägare samt hur ersättningsreglerna ser ut när mark behöver exproprieras. Kan mark exproprieras utan att ersättning utgår till ägaren? Frågan ställs eftersom under tiden denna studie skrivs pågår en rättslig process där enskilda personer har stämt staten som hävdar att de inte har rätt till ersättning när deras mark har exproprierats. Enligt lagtext är äganderätten inte absolut och finns inte definierad i något lagrum. Men den skyddas indirekt av regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Annans egendom kan enligt lag exproprieras då ett angeläget allmänt intresse alternativt det allmännas intresse och då samhällsnyttan kräver det. Dessa tre termer är svår-definierade och skiljer sig från fall till fall där domstolen prövar frågan och dömer utifrån varje enskilt fall. Vid expropriation av mark betalas ersättning ut enligt miljöbalkens bestämmelser och expropriationslagens bestämmelser. Centralt för dessa är att den pågående markanvändningen skall ha försvåras för att ha rätt till ersättning. Försvagad äganderätt kan påverka skogsbruket negativt då investeringar i skog ses som mycket riskfyllt och potentiellt ej lönsamt när det finns risk för expropriation utan ersättning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)