Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. Detta gör att det blir intressant att undersöka hur det vardagliga livet i dessa samhällen ser ut – vilket är kärnan i denna uppsats. Genom att undersöka hur människor identifierar sig själva och platsen de bor på, hur orten påverkas av globalisering samt belysa vardagliga händelser och företeelser försöker denna uppsats ringa in en småorts vardagsliv. Genom observationer och in-tervjuer i den gamla bruksorten Gusum i Valdemarsviks kommun, Östergötland, har jag genomfört en kvalitativ studie där vägledande begrepp har varit: identitet, plats, globalisering och community. Uppsatsen visar att Gusum är en plats som präglas av sociala och kulturella strukturer som har sitt fäste i bruksandans utpräglade klassmedveten-het, vilket både skapar samhörighet och skiljelinjer mellan människor. Dessutom visar min undersökning hur en liten ort kan utgöra ett exempel på hur samhället blivit ett konsumtionssamhälle och vilka kon-sekvenser det får för en plats som under lång tid haft rötterna i industrin. Avslutningsvis nämns ett antal vardagliga företeelser och en dis-kussion kring vardagsliv och fritid. Småortens förmåga att skapa närhet, lugn och trygghet är tre framträdande faktorer som kan kopplas till de vardagliga exempel jag väljer att ta upp och som kan anses kän-neteckna en plats som Gusum.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)