Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I den här uppsatsen undersöks tillståndet för gamla och stora träd i stadens parker. Detta görs dels genom fokus på de Phytophthora-angripna bokarna i Pildammsparken i Malmö och dels genom referenser till andra urbana parkmiljöer, skogsmiljöer och landsbygd. Utifrån forskning, litteratur och Malmö Stads arbete kring gamla och stora parkträd belyses en rad av de hänsynstaganden som är viktiga att beakta för att tillvaron för de gamla och stora träden ska förstås. De hänsynstaganden som belyses i uppsatsen visar på en bred diskussion, där mänskliga, abiotiska och biotiska faktorer samverkar och skapar villkor och förutsättningar för de gamla och stora träden i stadens parker. Som en del av dessa hänsynstaganden belyser uppsatsen trädens värde utifrån pedagogiska, biologiska, arkitektoniska och minnesbärande faktorer. För att bevara gamla och stora träd poängteras betydelsen av insatser inte minst i form av kontroller och åtgärder. I en situation med en minskande andel träd, på såväl globala som lokala nivåer, diskuteras hur förutsättningar för framtida åldrande träd kan skapas. För framtiden belyses särskilt artvariation, ståndortsanpassning och behovet av ytterligare forskning. För Pildammsparken, i synnerhet, tar uppsatsen upp två koncept på hur arbetet med parkens gamla och stora träd kan se ut, utifrån ett antagande där bokarna behöver fällas oavsett orsak.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)