Student motivation in L2 English teaching and learning : A study on students’ perspectives of L2 classroom-centered motivational practices at a lower-secondary school

University essay from Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

Author: Carina Imoni Awaiko Westin; [2019]

Keywords: ;

Abstract: Att främja elevers motivation är en viktig uppgift för engelsklärare särskilt med tanke på den krävande och långsiktiga processen som språkinlärning är. Forskning om elevers motivation har föreslagit och också påverkat lärares undervisning i syfte att påverka elevers motivation. Med tanke på att framgångsrikt motivera elever också beror på hans eller hennes vilja att delta i undervisningen, var syftet med denna studie att identifiera elevernas uppfattningar om vad som motiverar dem i den undervisning de får. Med hjälp av Dörnyei och Csizér's (1998) “Ten Commandments for motivating language learners” som ett analytiskt verktyg, analyserades fyra grundskoleelevers utsagor om vad som motiverar dem i undervisningen. Resultaten bekräftade Dörnyeis och Csizers föreslagna arbetssätt enligt “Ten Commandments”. Eleverna lägger en stor vikt vid lärarens förmåga att förmedla ämneskunskaper till eleverna, organisera undervisningssituationen och bygga förtroendefulla relationer med eleverna, för att motivera dem. Eleverna lägger också stor vikt vid det instrumentella målet av att lära sig engelska som en konsekvens av dess globala och lingua franca status i Sverige som motiverande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)