Utvärdering av provtagningsmetodiken vid luftvägsinfektion hos kalv

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Luftvägsinfektioner är vanligt förekommande hos svenska kalvar, framför allt i specialiserad slaktnötsuppfödning. Vid utredning av problematiken är provtagning, isolering av bakterier och resistensbestämning väsentliga delar. Provtagning med en provtagningspinne i kalvens näshåla är den provtagningsmetod som rutinmässigt används. En förbättrad provtagningsmetodik, till exempel vilken provtagningspinne som används, skulle kunna öka chanserna att isolera de sjukdomsframkallande bakterierna. I studien besöktes tio besättningar med specialiserad slaktnötsuppfödning för provtagning av totalt 100 kalvar. Varje kalv provtogs med 3-4 olika provtagningspinnar (A-svabb, E-svabb, uteruspinne och MWE-svabb) med syftet att jämföra de olika provtagningspinnarnas förmåga att ge relevanta bakteriefynd. A-svabben som oftast används påvisades ge signifikant sämre isoleringsfrekvens än övriga svabbar. E-svabben var den svabb som upplevdes vara den bästa kompromissen mellan isoleringsfrekvens, pris och användarvänlighet. Studien påvisade inga signifikanta skillnader mellan bakteriefloran hos kalvar med respektive utan luftvägssjukdom. Resistensbestämning av isolerade bakteriestammar påvisade penicillin- och ampicillinresistent Pasteurella multocida i tre besättningar, en egenskap som endast påvisats vid två tillfällen tidigare i Sverige. Mycoplasma bovis, en förhållandevis ny bakterie i Sverige som riskerar att orsaka svårbehandlad luftvägssjukdom, påvisades i två besättningar. Dessa fynd talar för betydelsen av provtagning och smittskyddsarbete. SUMMARY Respiratory infection is common among Swedish calves, not least in specialized beef production. While investigating the issue, sampling, bacterial isolation and antimicrobial susceptibility testing are essential elements. Sampling with a swab into the nasal cavity of the calf, is the method of sampling routinely used. An improved methodology of sampling, by such as choice of swab, has the potential to increase the ability to isolate the disease-causing bacteria. The study included ten herds of beef cattle for sampling of in total one hundred calves. Each calf was sampled with 3-4 different types of swabs (A-swab, E-swab, uterine swab and MWEswab) with the aim of comparing the capacity of the swabs to yield relevant bacteriological findings. The swab mainly used in practice, the A-swab, was found to give a significantly lower isolation frequency than the other swabs tested. The E-swab was perceived to be the best compromise between isolation rate, cost and ease of use. The study showed no significant difference between the nasal bacterial flora of calves with and without respiratory symptoms. Antimicrobial susceptibility testing of isolated bacterial strains demonstrated penicillin and ampicillin resistent Pasteurella multocida in three herds, a property only found twice before in Sweden. Mycoplasma bovis, a relatively rare bacterium in Sweden and which is known to cause respiratory disease that is hard to cure, was detected in two herds. These findings highlight the importance of sampling and of preventive disease control.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)