Diffusion of a Diffuse Concept

University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

Abstract: Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. Om Industri 4.0 är en revolution är införandet av den nya tekniken avgörande för konkurrenskraften. Detta faktum har resulterat i syftet med denna avhandling – att undersöka hur diffusionen av Industry 4.0 kan öka. I denna forskning tillämpades flera kvalitativa forskningsmetoder; deskriptiv, explorativ och explanativ metodik utfördes. Totalt genomfördes tio djupgående semistrukturerade intervjuer med tre experter, två teknikleverantörer och fem produktionschefer inom fyra caseföretag inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. En State-of-the-Art-undersökning av Industri 4.0 gjordes för att ge en allmän förståelse av den aktuella teorin inom temat. Resultaten av den kvalitativa forskningen analyserades med Rogers teori om innovationsdiffusion. Resultatet visar att adoptionen av Industri 4.0 i livsmedelsindustrin uppfattas som låg, tyngd av låg kunskapsnivå om hur man använder innovationerna. Förutsättningarna för diffusionen är undermålig, både när det gäller de upplevda innovationsegenskaperna och försäljningsmaterialet. Många möjligheter med adoption ses, men det finns hinder såsom brist på cybersäkerhet och obefintliga datastandarder som ytterligare hindrar diffusionen, tillsammans med många hinder som är specifika för den konservativa livsmedelsindustrin. För att diffusera lösningarna i Industri 4.0 bör teknikleverantörer sluta använda det förvirrande begreppet Industri 4.0 och fokusera på att sälja specifika applikationer och hur man använder dem. Vidare bör innovationerna spridas bottom-up och från personer med kompatibel status och trovärdighet, såsom Change Agent Aides. För att hantera skepticismen i livsmedelsindustrin i södra Sverige är det viktigt att kunna kommunicera den ekonomiska bärkraften för Industri 4.0-investeringar med hjälp av kvantitativa data och referensprojekt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)