Production in a fertilization experiment with Eucalyptus urophylla in Guangxi, southern China

University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

Abstract: The high demand for forest products in southern Asia and also a high pressure on land for alternative use than forest makes Eucalyptus plantation forest useful to lower the pressure on natural forest in south-east Asia. One problem with Eucalyptus in Southern China is that the production is under its potential. A fertilization trial was established in spring 2006 to see the possible production capacity. This master thesis is the first measurement of this trial. Seven different treatments and one control were put out in four different blocks. The fertilizer that was used was NPK-fertilizers and NK-fertilizers. One of the treatments was the common practice for fertilization in Southern China. Three of the treatments had their fertilization levels based on nutrient analyses of leafs. The production differences between fertilization in strings and broadcast were also tested. In the comparison between string and broadcast fertilization the broadcast treatment (NPK-150-B) produced 7 m3 ha-1 yr-1 more than the sting treatment (NPK-150-S). The treatment with the lowest growth had 25.7 m3 ha-1 yr-1 (NPK-0) and the best treatment (NPK-300-B) had grown 34.4 m3 ha-1 yr-1. Eucalyptus stands in Southern China should at least be fertilized with 150 kg N, 115 kg P and 115 kg K ha-1 yr-1 broadcasted to achieve a high production according to the result in this thesis. The production was higher in the NPK fertilized treatments than the NK fertilized treatment. There were significant differences between fertilization once or twice a year. There was a higher amount of damaged trees in the higher fertilized treatments. The damages were mainly croakiness, double top and forking. There is no economical benefit so far of the fertilization. The untreated control had the highest economical profit. There was a higher amount of leaves on the ground in the fertilized plots compared with the untreated control. This could lead to an establishment of higher organic content of top soil or an organic layer which could lead to more stabile soil, more resistant to soil erosion. Det höga trycket på skogliga råvaror i södra Asien och trycket på att använda marken för alternativa bruk än skogsmark gör Eukalyptus plantager användbara för att minska trycket på naturliga skogar i sydöstra Asien. Ett problem med Eukalyptus plantager i södra Kina är att tillväxten är under sin potential. Därför så anlades ett gödslingsförsök våren 2006 för att se den möjliga produktionen kapaciteten. Detta examensarbete är första mättningen av det försöket. Sju olika behandlingar och en kontroll lades ut i fyra olika block. Gödselmedlen som användes var NPK-gödsel och NK-gödsel. En av behandlingarna var standard sättet för gödsling i södra kina. Tre av behandlingarna hade sin gödselgiva baserad på näringsanalyser av bladen. Produktions skillnader mellan att gödsla i strängar och att sprida gödseln jämt över ytan testades också. I jämförelsen mellan strängar och sprida jämt över ytan så hade träden i behandlingen där gödselen spridits jämt över ytan (NPK-150-B) växt 7 m3 ha-1 år-1 mer än sträng behandlingen (NPK-150-S). Behandlingen som hade den lägsta tillväxten hade växt 25.7 m3 ha-1 år-1 (NPK-0) och den bästa tillväxten var 34.4 m3 ha-1 år-1 (NPK-300-B). Eukalyptus bestånd i södra Kina ska minst gödslas med 150 kg N, 115 kg P och 115 kg K ha-1 år-1 enligt resultaten i detta examensarbete. Produktionen var högre i de behandlingar som hade NPK-gödsel jämfört med behandlingen som var NK-gödslad. Det var en signifikant skillnad mellan att gödsla en eller två gånger på ett år. Än så länge kan man inte se någon ekonomisk vinning av gödslingen. Det var en större mängd löv på marken i de gödslade ytorna jämfört med kontrollen. Detta kan leda till en höjd nivå av organiskt material i toppskiktet eller etableringen av ett organiskt lager vilket kan leda till mer stabila jordar som är mer motståndskraftiga mot jorderosion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)