Form Processing Program for the Institute of Freshwater Fisheries in Iceland

University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Author: Ragnar Steinsen; [1998]

Keywords: ;

Abstract: Instituten för Färskvatten Fiske på Island administrerar och styr fiske i över 80 av Islands floder. Detta görs genom att för varje fisk som fångas registreras fiskens längd, tyngd, kön plus några andra attribut i en bok, som kallas för “fiskebok”. Dessa böcker skickas sedan till Institutet varje år där informationen ur böckerna manuellt registreras i en databas. Den manuella inmatningen är mycket tidskrävande och dyr för Instituten. Önskemål finns om automatisering av denna process. Lösningen som föreslås här är att skanna in fiskeböckerna, översätta den inskannade bilden till datorhanterbara symboler som sedan lagras i en databas. Detta projekt fokuserar endast på överföringsprocessen, det vill säga överföringen av bilder till symboler. I stort fanns det tre problem som behövde lösas, dels att ändra böckerna så att de skulle bli lämpliga för att överföra automatiskt, dels att hitta de fält som skulle överföras samt att överföra fälten. Det fanns två typer av fält som skulle överföras; isolerade siffror och kryss. Att se om en kryssruta är ikryssad eller inte, är kanske inte så svårt men överföring av bild av siffra till en symbol var det stora problemet i detta projekt. För att lösa detta används teknik som kallas för ”Artificiella Neurala Nätverk” eller ”ANN”. Till slut fungerade lösningen någorlunda, fälten kunde enkelt hittas och överföringen av kryssymbolerna blev helt korrekt. Överföringen av siffror blev tyvärr inte lika bra. I en undersökning visade det sig att på varje isolerad siffra så översatte det framtagna Neurala Nätverket 87% av siffrorna korrekt, och med innehållskontroll (t.ex. att det finns bara 31 dagar i månad) kunde denna siffran bli 96%. Om programmet någon gång skall sättas i bruk måste vissa delar av det förbättras, men i och med att bristerna är kända kan man säga att prototypapplikationen som gjordes kan fungera bra som bas till fortsätt arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)