The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Abstract: Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. Syftet med studien har varit att bidra till forskningen om hur internkommunikation kan användas som ett verktyg för att skapa positiva varumärkesattityder. Målet med studien har varit att observera relationen mellan tillfredsställelsen av internkommunikation, varumärkesattityder, ålder och övriga anställningsfaktorer. För att uppnå syftet med studien har vi genomfört en kvantitativ enkätstudie om den svenska sjukvården och analyserat svaren med hjälp av multipel regres-sionsanalys (n=208). Vi fann stöd för att tillfredsställelse av internkommunikation har en positiv påverkan på positiva varumärkesattityder inom den svenska sjukvården. Vi såg även att äldre generationer har starkare positiva varumärkesattityder än Generation Y. Slutligen såg vi att inte alla anställningsfaktorer hade en positiv påverkan på positiva varumärkesattityder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)