Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Phyllis Memorial Childrens Home and Academy är beläget utanför Nakuru i västra Kenya. Barnhemmet grundades år 2000 av Jacinta Njoroge och under tolv år har en kraftig expansion och utveckling skett. Det som började som ett privat finansierat initiativ är numera en väletablerad verksamhet som finansieras av ett organiserat bistånd. Ansvariga i organisationen har efterfrågat en plan för framtida utveckling av platsen med fokus på helhetsperspektiv och långsiktighet. Detta examensarbete har för avsikt att fungera som diskussionsunderlag för den fortsatta planeringen och utvecklingen av platsen Phyllis Memorial Childrens Home and Academy. Vilka riktlinjer och principer bör styra den framtida utvecklingen och hur kan dessa ges en fysisk gestaltning? Förslaget innefattar bland annat idéer till sanitetslösning med kombinerad tvättplats, plan för plantering av fler träd och förslag på hur man kan skapa fler platser för social aktivitet. Hösten år 2012 spenderade vi två månader i Kenya för att på plats genomföra inventeringar, intervjuer och studiebesök. Det insamlade materialet har sedan legat till grund för vidare analys, syntes och förslag. Intervjuer med brukare har bidragit till att ge en bred bild av platsen sett från olika perspektiv. Samtal med olika aktörer inom organisationen har varit viktiga för att ringa in och lyfta fram angelägna frågor. Studieresor inom landet för att besöka organisationer och referensprojekt har bidragit till större förståelse och gett oss en referensram. Genom arbetet har vi även reflekterat över vår egen process och roll och vi ställer frågan; vilka angreppsätt kan man som landskapsarkitekt använda sig av när man gör ett projekt i en kulturellt obekant kontext? Genom att bo på platsen under sju veckor har vi på ett medvetet sätt använt oss av olika metoder för att förstå platsen från olika perspektiv. Vi har konfronterats med och funderat kring frågor som berör kontext, ansvar, och hur man kan veta att det man föreslår är det rätta i det sammanhang man befinner sig i. Detta diskuteras i slutet av uppsatsen och sammanfattas i en lista över möjliga angreppsätt att använda sig av när man genomför ett projekt i en kulturellt obekant kontext.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)