Missing Trader Fraud in the EU

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. Dessutom kan en momskarusell i teorin snurra oändligt många gånger och när en karusell upptäcks har personerna bakom företaget som begår bedrägeriet oftast sedan länge försvunnit. Medlemsstaterna har försökt stoppa sina momsförluster genom att vända sig mot den oskyldige parten i transaktionskedjan, med avsikt att hålla denne ansvarig för den uteblivna momsen. Detta har dock EU-domstolen satt stopp för vid ett antal tillfällen. Domstolen har nämligen genom sina avgöranden skyddat den oskyldige parten som varit i god tro och därmed upprätthållit de grundläggande rättsprinciperna, främst principerna om rättssäkerhet och proportionalitet. Handel med utsläppsrätter har drabbats hårt av momsbedrägeri de senaste åren, mestadels med anledning av det höga värdet på utsläppsrätterna och det höga tempot med vilket handel på onlinebörser sker. EU har den senaste tiden implementerat temporära lösningar för att stoppa bedrägeri på nämnda marknad, men problemet med momsbedrägeri i stort kvarstår. På grund av de politiska komplikationerna med att skapa en helt harmoniserad intern marknad inom EU, vilket annars är det mest effektiva sättet att stoppa bedrägeri med momskaruseller inom Unionen, så debatteras och undersöks andra lösningar inom hela EU. Den mest realistiska lösningen är momsbetalning i realtid, vilket innebär att momsen genom tekniska lösningar betalas samtidigt som en transaktion genomförs. På så sätt slipper företag hantera moms, skattemyndigheten mottar momsen direkt och eftersom ingen moms är i händerna på någon annan än kompetent myndighet är möjligheterna till bedrägeri utraderade.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)