Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Idéen till det här arbetet är sprungen ur mina egna observationer av att vegetationen i nya parker och offentliga rum verkar utformas och betraktas som statiska element som lämnar litet till inget utrymme för oväntade händelser såsom mekaniska skador eller klimatförändringar. Som landskapsarkitekt har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur vegetationens dynamik kan användas för att skapa långsiktiga, robusta planteringar som förändras över tid och ger nya upplevelser. Detta kan göras med hjälp av landskapsplanteringar. Historiskt sett har landskapsplanteringar framgångsrikt använts för att skapa rekreationsmiljöer i stadens ytterkanter. Sett i ett urbant sammanhang skulle dessa typer av planteringar ställas inför andra krav och situationer. Att använda sig av landskapsplanteringar i en urban kontext ger oss landskapsarkitekter en möjlighet att utforska nya sätt att använda landskapsplanteringar. Under det senaste decenniet har förtätning och urbanisering lett till att industriområden omvandlats till bostadsområden. Denna trend har givit landskapsarkitekter utmaningen att skapa nya gröna platser och utrymmen för människor i miljöer präglade av industri. I Göteborg pågår för närvarande stora omvandlingar i före detta industriområden kring Göta älv. I ett av dessa områden, Frihamnen, ska en stor stadspark byggas, Jubileumsparken. I det här arbetet redovisas ett gestaltningsförslag där landskapsplanteringar används i Jubileumsparken. Gestaltningsförslaget togs fram via förstudie, gestaltning och presentationsarbete. I förstudien genomfördes en dokumentstudie, en litteraturstudie och en studieresa. Den gav information och insikter om den valda platsen och generella kunskaper om landskapsplanteringar. Genom en gestaltningsprocess uppdelad i flera moment utformades sedan Jubileumsparken. Samtliga moment mynnade ut i ett övergripande gestaltningsförslag där teori kring landskapsplanteringar tillämpades på parken med avseende på utformning och uppbyggnad av vegetationen ur ett 50-årsperspektiv. Under presentationsarbetet togs material fram som presenterar och förklarar den slutgiltiga gestaltningen för läsaren. Resultatet är en park uppbyggd av landskapsplanteringar som fokuserar på vegetationens långsiktiga utveckling. I parken används fem olika artblandningar som relaterar till dess olika delar. Förslaget presenterar parkens målbild för år 50, och hur de olika artblandningarna formas på vägen dit. I diskussionen lyfts bland annat problematiken kring att designa något som har en lång genomförandetid. På de femtio år som det tar för förslaget att nå sitt slutgiltiga utseende kan mycket hända som påverkar utvecklingen, till exempel klimatförändringar, ändrade planer för utbyggnadsförlopp samt skiften inom skötselpersonal på kommunen. Förändring av ursprungsdesignen är dock förväntad, och användningen och uppbyggnaden av landskapsplanteringarna gör parken formbar för framtiden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)