Attityder kring och användning av anestesi och analgesi vid ovariohysterektomi av katt hos veterinärer i Sverige : en enkätstudie

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Katter är historiskt sett underbehandlade för smärta. Syftet med denna studie var att undersöka hur veterinärer i Sverige förhåller sig till smärtlindring under och efter ovariohysterektomier på katt, samt att undersöka hur stor andel av veterinärerna som använder lokalbedövning under operationen. Studier har visat ett en multimodal analgesi ger bättre smärtlindring är när ett enskilt analgetiskt läkemedel används (Brondani et al., 2009). Det har även bevisats att preventiv smärtlindring är effektivare än när smärtlindringen ges efter den smärtsamma händelsen (Ingwersen et al., 2012), då det förhindrar windup och central sensibilisering (Robertson, 2005b). En enkät skickades ut till verksamma veterinärer i Sverige där de fick svara på frågor om bl.a. vilka läkemedel de använder för pre-medicinering, induktion och underhåll, om de använder lokalbedövning och i så fall var, hur länge katterna får postoperativ smärtlindring, samt var de jobbar i Sverige och hur länge de har varit kliniskt verksamma. En stor majoritet (97,4 %) av respondenterna ger smärtlindring pre-operativt, och söver katterna dissociativt med ketamin. 18,4 % ger någon form av lokalbedövning under operationen, och de som ger lokalbedövning ger statistiskt signifikant längre tids smärtlindring postoperativt, än de som inte använder lokalbedövning. Enkätstudien visar att veterinärer i Sverige oftast ger smärtlindring preoperativt, men att de kan öka sin användning av lokalbedövning under ingreppet för ett bättre anestesiprotokoll.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)