Tooth loss: The Impact on the Quality of Life for patients visiting Kantipur Dental College and Hospital, Kathmandu, Nepal.

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur tandförlust påverkar den orala hälsorelaterade livskvalitén genom ett OHIP-14 fråge-formulär samt ytterligare konstruerade frågor, bland patienter som besöker Kantipur Dental College and Hospital (KDCH) i Katmandu, Nepal. Material och metod Data erhölls från ett frågeformulär baserat på OHIP-14, kompletterande frågor och klinisk undersökning. Studien var av beskrivande karaktär och undersökte konsekutiva patienter (n=249) som besökte KDCH. Data från ifyllda formulär analyserades genom SPSS för att undersöka sambandet mellan tandförlust och påverkan på livskvalitén. Resultat Medelåldern var 47.6 år med en könsfördelning på 48 % (n=119) män och 52 % (n=130) kvinnor. Det genomsnittliga antalet saknade tänder var 5, och den genomsnittliga totala OHIP-poängen var 21.57 (SD 12.55). De mest påverkade dimensionerna för OHIP-14 var "Fysisk smärta" (77 %) och "Psykologiskt obehag" (82.5 %). 96.8 % av den undersökta befolkningen upplevde någon form av påverkan på deras orala hälsorelaterad livskvalitet. Slutsats Resultaten i denna studie visar att en stor majoritet av patienterna som besöker KDCH upplever någon form av påverkan på sin oral-hälsorelaterade livskvalitet relaterad till tandförlust. De saknade tändernas position hade ingen signifikant effekt på den orala hälsorelaterade livskvaliteten medan en större inverkan på livskvalitén kunde observeras vid ökande antal saknade tänder. De OHIP-poäng, utifrån de kriterier som använts i denna studie, visade sig vara högre i jämförelse med andra internationella fynd.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)