Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Social inlärning influeras av interaktioner, eller observationer, av en artfrände eller dennes produkter. Beteendet och närvaron av en artfrände kan påverka beteendet hos en individ, vilket i sin tur kan leda till överföring av nya beteendemönster i en population. De domesticerade djurens kapacitet för social inlärning, samt effekterna av detta, är stora frågor inom husdjurens skötsel och välfärd. För värphöns är det viktigt att undersöka om skadliga beteendemönster, som kannibalism och fjäderplockning, är resultat av social inlärning. Syftet med denna litteraturstudie var att granska den domesticerade hönans (Gallus gallus domesticus) kapacitet för att dra lärdom via social inlärning. Den domesticerade hönan har en väl utvecklad kommunikation inom flocken och deras sociala inlärning har en flexibilitet, och komplexitet, vilket gör dem användbara för denna typ av forskning. Responsfacilitering, social facilitering, lokal förstärkning och stimuliförstärkning är inlärningsformer som visats påverka hönans beteende vid t.ex. födosök, sandbadning och kannibalism. Värphöns beteende påverkas i stor grad av sociala faktorer och de visar en stor kapacitet för social inlärning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)