The Marketing of Traditional Vegetable Seeds - How the EU legislation affects the conservation and sustainable use of plant genetic resources

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Europeiska Unionens (EU) lagstiftning avseende saluföring av utsäde av köksväxter påverkar mångfalden av växtgenetiska resurser samt att utreda potentiella förbättringsförslag till den nuvarande lagstiftningen. EU:s utsädeslagstiftning består främst av direktiv 2002/55 som anger att enbart certifierat utsäde från registrerade sorter får saluföras i EU samt direktiv 2009/145 som tillhandahåller vissa undantag från saluföringsföreskrifterna för att främja bevarandet av den växtgenetiska mångfalden. Utöver EU-lagstiftningen behandlar uppsatsen även koncepten bevarande och hållbar användning reglerade i traktatet International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR). EU är en fördragsslutande part till detta traktat och i uppsatsen används de skyldigheter och rekommendationer som ITPGR tillhandahåller som en måttstock för vad EU bör uppnå gällande bevarande av mångfald. Den första frågeställningen som behandlas är huruvida de undantag som direktiv 2009/145 tillhandahåller är tillräckliga för att främja bevarandet och det hållbara användandet av växtgenetiska resurser så som dessa definieras i ITPGR? Min slutsats är att så inte är fallet. Flera barriärer mot saluföringen av traditionella växter och därigenom bevarandet av EU:s växtgenetiska mångfald kvarstår även efter införandet av direktiv 2009/145. Uppsatsens andra frågeställning rör hur den nuvarande lagstiftningen skulle kunna förbättras. Som utgångspunkt för denna diskussion används ett lagförslag som EU-kommissionen presenterade år 2013. Uppsatsen analyserar vilka av barriärerna i den nuvarande lagstiftningen som skulle kunna åtgärdas genom EU-kommissionens förslag. Den andra frågeställningen är följaktligen om lagförslaget skulle kunna förbättra bevarandet och den hållbara användningen av växtgenetiska resurser i EU. Min slutsats är att Kommissionens förslag skulle kunna bidra till detta även om vissa problem kvarstår.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)