Under ytan : hur designa naturpool för privat trädgård?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Det här arbetet undersöker naturpooler, ett begrepp som jag kom i kontakt med under kursen företagsekonomi andra året på trädgårdsingenjörprogrammet, då vi skulle ha en fiktiv affärsidé att arbeta med. I jakten på inspiration till trädgårdsprojekt hittades en ny värld. Världen med naturpooler. För mig personligen som trädgårdsentusiast var det otänkbart med en konventionell klorpool i trädgården men med en naturpool öppnade sig helt andra möjligheter. När vi skulle välja ämne till fördjupning inför examensarbetet var min tanke att naturpooler var ett ämne som borde undersökas. Idéen ansåg jag vara så pass bra att den förtjänade att lyftas fram och berättas om. Ett utav syftena var att undersöka förutsättningarna för att använda naturpooler och hur de fungerar i ett svenskt sammanhang. En annan avsikt var att under arbetets gång lära känna växter för våta miljöer, såsom fuktzon, flytväxter och vattenväxter för olika vattendjup. Ännu en avsikt var att hitta inspiration, modeller eller idéer som kan passa i kommande designuppdrag. De huvudsakliga frågeställningar som arbetet försökt besvara är: Hur fungerar en naturpool? Vad behöver jag som trädgårdsingenjör känna till om naturpooler för att kunna argumentera för och designa en naturpool till en potentiell kund? Fungerar de på marknaden existerande lösningarna tillfredsställande i ett svenskt sammanhang? Vilka alternativ finns tillgängliga på den lokala marknaden inför genomförandet, vad gäller utformning, hårda/mjuka material och växter? Hur ser anläggningskostnader och skötsel ut? I resultatdelen behandlas det viktigaste i en naturpool nämligen vatten. Näring, alger och vattenrörelser berörs också. Naturpooler på marknaden, kategorier och filtreringtyper undersöks samt alternativ såsom professionella firmor eller självbyggare. Typ av rening och val av konstruktion undersöks samt utbudet på den svenska marknaden. En inblick i växtval och rekommendationer för olika växtbaserade reningssystem samt allmänt om plantering i naturpool beskrivs i kap 4. Det finns inget i denna undersökning som tyder på att den erfarenhet som finns angående naturpooler på kontinenten sedan mer än 30 år tillbaka inte skulle fungera i Sverige. Runt om i Europa finns professionella firmor som anlägger och konstruerar naturpooler. Deras marknadsföring lovar kristallklart vatten men den här undersökningen visar att andra parametrar som vattenkvalité och underhåll spelar stor roll i sofistikerade naturpooler. För att förebygga att en sådan eventuell eufori åtföljs av en besvikelse, bör en potentiell köpare undersöka och jämföra de professionella systemen noga. I Sverige där utbudet är begränsat är det troligen lämpligast att vara påläst och fråga om råd hos expertisen, för att själv kunna välja konstruktionstyp och filtreringsmetod. Planering är 80% procent av pooldesignen och är viktigast för ett lyckat resultat (Kircher och Thon 2016). Desto enklare modell, utan teknik, desto mer lättskött om man kan tänka sig att ge avkall på siktdjupet en smula. Nackdelen är att enklare modeller kräver större yta. Där har de professionella en fördel, som kan komprimera poolen, den kan bli mindre med hjälp av effektiv teknik men då förlorar växterna ofta sin funktion. Det finns således inte en rätt modell, hänsyn bör tas till: hur ofta ska det badas, hur många ska bada, ytstorlek, skötsel och ekonomi. Här i Sverige bör man även ställa sig frågan vem som ska göra naturpoolen? Då utbudet av erfarna naturpoolsanläggare är minimalt. Naturpoolsidén är fortfarande lika härlig.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)