Datortomografisk studie av knäleds- konformation och dess samband med osteokondros hos vildsvin och tamsvin

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Author: Louise Falsen; [2019]

Keywords: osteokondros; gris; vildsvin; datortomografi;

Abstract: Osteokondros (OC) är ett stort problem för slaktsvinsindustrin då det är mycket vanligt förekommande, och ger ekonomiskt bortfall för uppfödaren. Dessutom uppvisar djuren klinisk hälta till följd av ledsmärta. Störst problem har rapporterats hos ekologiskt uppfödda grisar. En orsak till att sjukdomen är svår att förstå är dess multifaktoriella patogenes som fortfarande inte är helt utredd i alla dess stadier. Det är visat att nekros av viktiga kärl i tillväxtbrosket hos unga djur är orsaken men vilka bakomliggande faktorer som är orsaken till kärlnekrosen är inte helt utrett. En teori som diskuterats är att nekrosen skulle bero på ledens anatomiska utseende vilket påverkar belastningen och då ger ett ökat tryck i vissa fokala vävnadsdelar av leden. Det har även diskuterats om en för snabb tillväxt skulle resultera i för stort tryck på det känsliga tillväxtbrosket och att därmed trauma skulle kunna vara orsaken till att små fokala nekroser i tillväxtbrosket förvärras och blir allvarliga skador. Vildsvin uppvisar inga eller mycket milda OC förändringar, men hos tamsvin är frekvensen mycket hög. Syftet med arbetet är att utreda om det finns anatomiska skillnader mellan vildsvin och tamsvin samt om det finns skillnader mellan tamsvin som fått olika OC-graderingar för att se om det finns ett samband mellan anatomisk konformation och OC-utveckling. Arbetet bestod av datortomografiska (DT) bilder av knäleden från 38 vildsvin och 42 tamsvin i åldern 6-18 månader respektive 5,5-6,5 månader. Tamsvinen var uppfödda under omständigheter som liknar KRAVs regler och vildsvinen frilevande och benen inskickade av jägare. I DT-bilder av benen standardiserades sedan benens position i bildhanteringsprogram och flera olika anatomiska längder och vinklar mättes i knäleden. Olika mätmetoder utprovades för att hitta den mest optimala. Alla leder graderades även på förekomst av OC med hjälp av DT. Mätvärden och gradering undersöktes med de statistiska testen ”Two sample T-test”, ”MannWhitney U test”, ”ANOVA one way” och ”Kruskal-Wallis test by ranks” för att se om det fanns några skillnader mellan vildsvin och tamsvin och för att se om det fanns något samband mellan anatomisk konformation och OC-grad hos tamsvin. Alla utom ett av tamsvinen hade OC, inga vildsvin hade OC och alla mätvärden skiljde sig mellan tam- och vildsvin. Ett mätvärde visade ett samband med allvarlighetsgraden av OC i tamsvin. Det värdet var tibias längd där allvarligare OC påvisades ju kortare benet var. Den höga OC-frekvensen i knäleden hos tamsvinen i arbetet stämmer väl överens med tidigare studier där tamsvin visar en mycket hög OC-frekvens i knä- och hasled medan OC hos vildsvin sällan rapporteras. De uppvisade skillnaderna i ledkonformation mellan tam- och vildsvin antyder ett samband mellan ledens anatomi och OC-graden vilket skulle kunna tyda på att ledens utformning kan påverka OC-utveckling. Resultatet att tibias längd var kortare hos tamsvin med allvarligare OC skulle också kunna förklaras med att OC-skadan påverkar benets längd och/eller ger sekundära ledförändringar till följd av en störd bentillväxt. Fler studier behövs för att helt verifiera resultatet och det vore av stort värde om det går att följa det levande djuret och registrera de tidiga förändringarna och hur OC-utvecklingen framskrider, för att särskilja orsaker från sekundära ledförändringar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)