Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Målet med kandidatuppsatsen är att diskutera och problematisera utemiljöerna på slutna anstalter utifrån ett brukarperspektiv och med hjälp av teorier inom miljöpsykologi. Uppsatsen är uppdelad i två delar där den första delen behandlar teorier inom miljöpsykologi medan den andra delen består av tidigare forskning om miljöpsykologi på anstalter och intervjuer med före detta klienter i Kriminalvården. Inom ämnesområdet miljöpsykologi har teorier formulerats om naturens positiva inverkan på hälsan. I uppsatsen beskrivs Kaplan och Kaplans teori, Attention Restoration Theory, och de nyckelkomponenter som rehabiliterande natur och gröna miljöer kan erbjuda enligt författarna. Vidare redogörs Patrik Grahns teori om betydelsespelrummet och de åtta olika dimensionerna av natur. Slutna anstalter är komplexa miljöer med många olika typer av utmaningar. Dessa utmaningar handlar delvis om att brukargruppen kan ha komplexa problembilder där individen mår psykiskt och fysiskt dåligt. Därtill förekommer flera arkitektoniska utmaningar. Resultatet visar att utemiljön på slutna anstalter sällan är kompatibel med vad många klienter egentligen behöver. För att utemiljöer ska verka rehabiliterande krävs det omfattande insatser på ett flertal slutna anstalter i Sverige.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)