Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

Abstract: Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. al 2013 visar att dess egenskaper gör att trädslaget lämpar sig väl för framställning av produkter vid bioraffinaderier. Den här studien fokuserade på att utifrån ett ekonomiskt perspektiv med hjälp av investeringskalkyler betrakta utfallet av tre olika skötselalternativ för contortatall. Två av dessa hade för avseende att producera biomassa åt industrin i olika grad. Vid investeringsanalysen räknades nettonuvärde, internränta samt intäkt- kostnadskvot fram för samtliga skötselalternativ och jämfördes för att skapa en bild av skötselalternativens lönsamhet. Följande skötselprogram analyserades; 1. Gallring och slutavverkning med uttag av massaved samt timmer 2. Gallringsfritt, endast biomassauttag i slutavverkningen 3. Gallring med uttag av biomassa följt av slutavverkning med uttag av massaved, timmer samt GROT I studien användes beslutsstödsystemet Heureka PlanWise för att simulera de olika skötselprogrammen på tre ståndortsindex; T16, T20 och T24. Simuleringarna låg till grund för att maximera nettonuvärdena för respektive program och därefter beräkna intäkt-kostnadskvot och internräntan som ingick i vår investeringsanalys. Sedan upprättades en känslighetsanalys med avseende på prisförändringar av biomassa för att se hur stor inverkan blev på lönsamhet och omloppstid. Skötselprogram 1 uppvisade det högsta nuvärdet på två av tre ståndorter med dagens prisnivåer. Med en fördubbling av priset på biomassasortimentet gav skötselprogram 2 det högsta nuvärdet på ståndorterna T20 och T24. Skötselprogram 3 gav högst nuvärde och internränta vid mindre prishöjningar (25, 50 %). Resultatet visade att skötselprogram 3 kan vara ett bra alternativ för skogsägare med avseende på potentiell framtida avkastning samt risk.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)