Viktiga faktorer för bevarandet av järv

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Järv är en av de viktigaste predatorerna på semidomesticerad ren i Sverige idag och bevarandet av järv innebär en konflikt med rennäringen. I den här litteraturstudien undersöks järvens födosöksbeteende och hur det påverkas av närvaron av varg och lodjur samt om konflikten mellan järven och rennäringen kan minskas. Vilka andra faktorer är viktiga för bevarandet av järven? Järvpopulationen i Sverige har de senaste åren varit ganska stabil på drygt 600 individer men med liten genetisk variation. Järvens utbredningsområde är sträcker sig längst bergskedjan på gränsen mellan Norge och Sverige Under de senaste åren har järven börjat återetablera sig i skogslandskapet En låg årlig reproduktion gör järven beroende av hög överlevnad hos vuxna honor. Tjuvjakt förekommer och är ett potentiellt hot mot järvstammen. Den troligaste orsaken till tjuvjakten är konflikten med rennäringen. Renägarförbundet i Sverige anser att de faktiska kostnaderna för predation på renarna är högre än den ersättning som utgår. Det kan därför anses ekonomsikt gynnsamt för renägaren att minska antalet järvar i området. Järven är en opportunistisk predator och inte någon särskilt skicklig jägare i jämförelse andra rovdjur. Den kan fälla egna byten men är i första hand en asätare. Järvens födosöksbeteende skiljer sig mellan olika habitat beroende på vad som är mest gynnsamt. Den växlar mellan olika bytesdjur beroende på vad som finns tillgängligt men oftast utgörs huvuddelen av födan av stora hovdjur. Andra rovdjur kan fungera som konkurrenter men kan även gynna järven genom att öka mängden tillgängliga kadaver. Vargar jagar främst de äldsta och svagaste älgarna vilket minskar den topp på kadavertillgång som annars inträffar när dessa självdör mot slutet av vintern. Kadaverrester från mänsklig älgjakt finns främst på hösten men eftersom järven hamstrar föda kan dessa rester utnyttjas under lång tid. Semidomesticerade renar vaccineras mot sjukdomar och stödutfodras under vintern vilket minskar mortaliteten i renstammen under tidig vår. Möten mellan lodjur och järv har sällan dödlig utgång för någon av arterna och eftersom lodjur dessutom bidrar med kadaver till järven verkar samexistens med lodjur bara positivt för järven. Däremot händer det att vargar dödar järvar. Järven undviker konfrontation med varg men väljer ändå gärna hemområden i närheten av vargrevir. Hamstring av föda är viktigt för järvens reproduktion. Undangömd föda måste skyddas från fåglar och andra däggdjur. Kyla hämmar insekter och bakterier Föryngringar sker i områden där snötäcket ligger till mitten av maj. Det krävs tillräckligt snödjup för att lyan ska vara isolerad. Ett varmare klimat gör troligen att järven inte kan utnyttja de sydligaste delarna av sitt utbredningsområde. Vid val av hemområde är undvikandet av mänsklig bebyggelse är en viktigare faktor än typ av habitat. Det är svårt att identifiera en lösning på konflikten med rennäringen. Det är ett ganska låst läge där lämpliga habitat för järven är samma som för renen. Vill man bevara järven är det därför viktigt med bra kommunikation gentemot de enskilt drabbade renägarna och att kompensera deras förluster på ett bra sätt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)