Designing for an autonomous future : How to support and maintain trust through PSS design with an emphasis on heavy construction equipment worksites

University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

Abstract: Vad som har gjort dagens autonoma teknologi möjlig och som lagt grunden till dess hastiga framsteg har varit den tekniska utvecklingen i datorhårdvara. I takt med att datorer har ökat i både prestanda och hastighet och samtidigt minskat i pris har autonoma lösningar ökat extremt mycket i nästan alla scenarios av vårt vardagsliv där människa-maskinsystem finns. Automation har också spridit sig till fordonsutvecklingen; förarlösa bilar kan redan ses på gatorna och i gruvindustrin används redan autonoma dumpers i viss utsträckning. Det är bara en tidsfråga innan fullt autonoma tyngre maskiner entrar scenen med målet att fortsatt öka produktiviteten i samhället. Men då den autonoma teknologin blir mer och mer komplex så finns det en del som verkar bli viktigare; tillit. Tillit behövs i alla situationer där det inte är möjligt att förstå alla inblandade faktorer. Tillit fungerar som en guide i beslutsfattning och är en förutsättning som är nödvändig för att automation överhuvudtaget ska användas. Men är tilliten för hög eller för låg kan det resultera i att automationen används felaktigt med eventuellt farliga sitationer som påföljd. I den här rapporten definieras autonomi och tillit för att sedan få en djup förstående för de båda för att kunna se sambanden emellan dem. Resultatet i denna rapporten är ett set klart definierade kritiska faktorer som behövs på en arbetsplats där både tunga maskiner och människor vistas. Detta för att skapa och upprätthålla tillit. Dessa kritiska faktorer är sedan satta i en begreppsmässig modell för byggande av tillit och senare exemplifierade in ett system som är utvecklat i ett större sammanhang. Det finns också rekommendationer för hur dessa kritiska faktorer kan få stöd genom product- och tjänstesystems innovation. Den här rapporten visar att det inte är en exakt vetenskap att designa för automation eftersom det finns många avgränsningar att ta hänsyn till som t.ex. kulturella och individuella skillnader hos individen som kan påverka vid interaktionen av autonom teknologi. När man designar för lämplig tillit i autonom teknologi behövs hela systemet tas i åtanke med både människor, maskiner och miljön de vistas i.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)