Fire in boreal forests : climatic influences on the number and sizes of fires in recent Canadian forests and the size-area relationship in a Swedish site over the last 800 years

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: För att se om brand regimerna i Sverige före större antropogena påverkningar skett år jämförbara med nutida Kanadensiska brand regimer jämförde jag två datasets av brand storlek och antal bränder. Man kan se likheter när Kanada och Sveriges brand regimer jämfördes, men eftersom sökarean varierade mycket (Kanada: hela landet, Sverige: 608km2) och den temporala upplösningen (Kanada: 41 år, Sverige: 800 år), inget signifikant resultat fanns. Den ‘effektiva brand storleken‘ (definition s. 27) räknades ut för fyra skogstyper i Kanada (barrskog, lövskog, blandskog och övergående skog), en signifikant skillnad i den effektiva brand storleken kunde ses för barrskogen och lövskogen mot de andra skogstyperna. Vädret används ofta för att förutse brandfara, brand indexer som till exempel Nesterov brand index. I analyserna som genomfördes här, korrelerades det dagliga vädret med antalet bränder och med brand storlekarna i Kanada. Inget samband hittades mellan vädret och brand storlekarna. Ett brev mönster kunde ses, där vädret begränsar maximum storleken men inte har någon effekt på minimum storleken. Detta beror troligtvis på att det finns många orsaker till att utbredningen av en brand skulle bli begränsad, så kallade brand barriärer. En GLM regression modell kördes för att se om ett mer signifikant resultat var möjligt om man inte använder sig av en linjär korrelation mellan brandstorlekarna och vädret, men ingen bra korrelation hittades. För att testa om brand mönster beror på storskaliga klimat variationer, gjordes en korrelation mellan NAO, PNA, TNH, PT, AO, ENSO och den effektiva brand storleken, standard medel brand storleken, antal bränder och total bränd area per år. Ett samband fanns mellan standard medel brand storleken och NAO och TNH. Om man tittar på hela Kanada som en helhet så kan man inte finna någon korrelation mellan NAO, PNA, TNH, PT, AO, ENSO och den effektiva brand storleken, antal bränder och total bränd area per år. Jämför med andra områden (t.ex. Afrika), så är länken mellan bränder och storskaliga väderfenomen svag eftersom eld startnings mönstret är mycket slumpmässigt, vilket inte kan ses när det tillgängliga klimat data använts.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)