Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. Det finns idag en problematik med att jämställdhet inom fysisk planering i Sverige beskrivs som viktigt men samtidigt svårt att omsätta i praktiken. För att uppnå jämställdhet krävs att ett genusperspektiv integreras i planeringsprocessen, för att synliggöra bakomliggande maktstrukturer och hur dessa påverkar olika människor. De offentliga rummen som landskapsarkitekter planerar och gestaltar är inte jämställda. Om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås måste tjejer få större utrymme i stadsplaneringen. Genom delaktighetsprocesser i skapandet av offentliga rum kan tjejer få inflytande och påverka en plats utformning vilket kan främja en jämställd planering och användning av offentliga miljöer. I Gottsunda i Uppsala planeras en omfattande stadsbyggnad med starkt fokus på social hållbarhet. Lina Sandells park ligger centralt i Gottsunda och är ett pilotprojekt för Uppsala kommun med fokus på jämställdhet och delaktighet genom hela planeringsprocessen. I samarbete med Uppsala kommun arbetade jag med att stärka tjejers, på den intilliggande KFUM Gottsunda fritidsgård/fritidsklubb, delaktighet i utvecklingen av Lina Sandells park. Resultatet är en delaktighetsprocess i tre steg som presenteras i detta arbete. Examensarbetet tar utgångpunkt i projektet med Lina Sandells park och dess förutsättningar. Genom platsbesök och platsanalys fick jag ökad förståelse för parken och dess närområde. Med grund i teori och genom analys av tre referensprojekt fick jag inspiration och riktlinjer för det fortsatta arbetet med utformningen av delaktighetsprocessen. I uppsatsen presenteras de tre stegen i processen utifrån faserna planera, agera, observera och reflektera. De olika faserna beskriver den övergripande metoden för arbetet, aktionsforskning. Det innebär att jag testade olika beprövade metoder och nya tillvägagångssätt för att nå delaktighet med målgruppen och följde varje steg genom observation som sedan blev föremål för reflektion och diskussion. Utifrån delaktighetsprocessen kom jag fram till olika slutsatser om delaktighet och identifierade även svårigheter med delaktighetsarbetet. Arbetet är ett exempel på hur en delaktighetsprocess kan utformas för att ge tjejer utrymme i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt. Det bidrar på så sätt med erfarenhet, lärdomar och underlag inför Uppsala kommuns fortsatta arbete med att verka för ökad jämställdhet och stärka underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)