(In)visible displacement

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Detta examensarbete syftar till att beskriva de displacerade barnens situation ochde utmaningar de står inför på grund av displacement i Cali, Colombia. Detkommer att göras genom att studera de icke-statliga organisationernas arbete dåstaten på många delar i Colombia och Cali har låg närvaro. Många av dessa barntillhör afro-colombianska och inhemska folkgrupper och därför kommer dennastudie att göras utifrån ett intersektionellt perspektiv inom kategorierna etnicitetoch klass. Colombia har under de senaste åren varit det land med flestinternflyktingar i världen, och trots ett fredsavtal med de största rebellgruppernaär Colombia fortfarande ett land i toppen av den globala statistiken. Landetshistoria präglas av interna konflikter, olaglig arbetskraft och narkotikahandel. Deproblem Colombia står inför under denna pågående fredsprocess är komplexa ochpåverkar främst displacerade barn och deras familjer. Resultatet av denna studievisar att många displacerade barn har lägre levnadsstandard än andra barn.Majoriteten bor i ekonomiskt utsatta områden och tillhör minoritetsbefolkningen,de får sämre utbildning och blir ofta diskriminerade på grund av att de ärcolombianer men med en annan kultur och annat ursprung änmajoritetsbefolkningen i staden. Det finns olika typer av socialt arbete i Cali somarbetar med empowerment för att förhindra detta och för att stärka barnen; delsgenom utbildning och dels genom upprätthållande av kultur i form av musik ochdans. Socialarbetare i Cali arbetar oftast utan stöd av staten och är själva eller harvarit displacerade. Många upplever att displacerade barn ofta ses som en homogengrupp trots dennes heterogenitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)