Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energidensitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. Pellets är en homogen produkt med kända och standardiserade egenskaper, väl lämpade för transport, hantering och förbränning i stora liksom små förbränningsanläggningar. Vid lagring av pellets uppstår dock processer som genererar värme samt giftiga och brandfarliga gaser. Syftet med denna studie var att kartlägga hur Svenska pelletsproducenter hanterar råvara, processinställningar och lagring av pellets, med avseende på varm- gång. Producenterna delades in i tre grupper, upplever inte varmgång I, upplever varmgång II och upplever varmgång som ett problem III. En kombinerad enkät och intervjustudie genomfördes, vilken innefattade 20 av Sveriges största pelletsanläggningar. Resultatet visade att 70 % av anläggningarna upplevde varmgång i pelletslagern. Varav 57 % ansåg att det var ett problem med negativ inverkan på verksamheten. De högsta temperaturerna som registrerats i lagren varierade mellan grupperna II och III, där grupp III utmärkte sig med mätningar över 80 °C. Ingen anläggning i grupp II uppgav att temperaturer över 60 °C hade registrerats. För grupp III registrerade 75 % av anläggningarna temperaturer över 60 °C. Andelen tall hos anläggningar med varmgång var betydligt högre än för de som inte ansåg sig uppleva varmgång, och andelen kutterspån i råvaran var betydligt högre hos anläggningar utan varmgång. Anläggningar med varmgång använde sig av silos med större enskild kapacitet än de som inte upplevde varmgång.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)