Organisatoriska hinder vid miljöinvesteringar i familjeföretag : en fallstudie av ett familjeägt produktionsföretag i Sverige

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Det globala miljö- och klimathotet har gjort att företag i allt större utsträckning försöker minska sin klimatpåverkan. Genom miljöinvesteringar – investeringar som är ämnade att minska miljöpåverkan- kan företagen både minska klimatpåverkan och förbättra sin image. Syftet med studien är att undersöka hur ett etablerat företag med vinstintresse arbetar med miljöinvesteringar som inkluderar ickemonetära värden. Den här uppsatsen har använt sig av en kvalitativ forskningsansats där en fallstudie har gjorts av ett tillverkningsföretag. Företaget har valt att vara anonymt, så det påhittade namnet TIAB kommer att användas. TIAB är ett familjeföretag som har funnits sedan 1940-talet. Den insamlade datan tyder på att TIAB inte värderar de ickemonetära värdena en miljöinvestering kan innebära. Analysen identifierar två organisatoriska hinder för miljöinvesteringar inom TIAB. Det ena relaterar till företagets starka sociala institutioner och det andra till företagets absorptionskapacitet. Vidare tar uppsatsen upp olika attityder som företag kan ha till miljöinvesteringar samt möjliga förbättringsåtgärder som TIAB kan använda sig utav för att bättre kunna arbeta med miljöfrågor. De tre miljöansvariga som intervjuas i uppsatsen har högre ambitioner för TIABs arbete med miljöfrågor än vad företaget står för. Att TIAB är ett familjeföretag med en ledning som sedan grundandet har bestått av familjemedlemmar, har resulterat i att en stark institutionalism har skapats. Uppsatsen visar att framförallt starka normer har bidragit till en mer defensiv hållning till miljöfrågor inom företaget. För att bryta dessa normer föreslås en förbättring av företagets absorptionskapacitet i allmänhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)