Djursjukskötarens roll vid en EKG-undersökning : vad bör djursjukskötaren kunna om EKG

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Djurägare som kommer med sina hundar till djurvården har höga krav på den veterinärmedicinska professionen. Utvecklingen inom djurvården går fort och tillstånd som tidigare var svåra att behandla eller i värsta fall ledde till avlivning, kan idag behandlas. För att säkerställa hundarnas mående används många olika metoder, inte minst vad det gäller hjärtats funktion. En metod som används för att studera hjärtats funktion är elektrokardiogram, EKG. En väl genomförd EKGundersökning och efterföljande tolkning med eventuell behandling kan i vissa fall vara livsavgörande för hunden. Det är därför betydelsefullt för djursjukskötare att veta vad som förväntas av dem inom sin yrkesutövning gällande EKGundersökningar. Denna studie avsåg att genom intervjuer med djursjukskötare och veterinärer undersöka vad djursjukskötare tror sig behöva kunna veta om EKG och vad veterinärerna förväntar sig av djursjukskötarna vid EKG-undersökningar och EKGtolkning. I studien intervjuades fyra djursjukskötare och en veterinär som arbetade antingen på operations- eller intensivvårdsavdelning samt en kardiolog som konsultativt besvarade EKG-frågeställningar på bland annat dessa två avdelningar. Vid sammanställning av resultatet framkom det att samtliga djursjukskötare var väl bevandrade i EKG-apparatens olika inställningar, hur själva undersökningen bäst utförs och samtliga hade gedigen kunskap vad gällde tolkning av EKG. Det fanns en god samstämmighet mellan djursjukskötarnas kompetens och veterinärernas förväntningar. Utifrån intervjustudien gjordes även en fördjupad litteraturbakgrund om EKG. Syftet med detta var att belysa de kunskaper som kan ligga till grund för djursjukskötare som arbetar med EKG framför allt på en operations- eller intensivvårdsavdelning. Studien är begränsad och resultaten är sannolikt ej representativa för kunskapen hos gemene djursjukskötare och motiverar därför till ytterligare studier. Konklusionen av studien är att det finns ett visst stöd för att djursjukskötare generellt ska kunna utföra en tillfredsställande EKG-undersökning och tolka ett normal-EKG. Studien talar även för att djursjukskötare som arbetar på operationseller intensivvårdsavdelning förväntas ha kunskap om olika arytmier.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)