Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. Syftet med arbetet är att undersöka hur shared spaces fungerar för rörelse och vistelse. Vi har använt oss av ett flertal metoder; litteraturstudier, intervjuer med yrkesverksamma med erfarenhet av shared space, studier av förebilder och platsobservationer. Dessutom skissade vi parallellt till de andra metoderna för att undersöka problem. Vid litteraturstudierna framkom fördelar och nackdelar med shared space. Fördelarna är bland annat låga hastigheter, färre olyckor, ökat samspel mellan trafikanter, liv och rörelse och bättre framkomlighet för gående. Nackdelarna inkluderar svårigheter för synskadade och rörelsehindrade samt sämre framkomlighet för busstrafik och även fordon. Bland de intervjuade rådde generellt en positiv inställning till shared space som gatutyp, men samtidigt ansåg de att det var svårt att lyckas med det och att det inte finns så många välfungerande exempel. Ett välfungerande shared space måste vara självförklarande och ha rätt grundförutsättningar, sa de. Våra förebilder fick oss att fundera över vilka aktiviteter som ska finnas på shared space-gator, och över hur gatustruktur och platsens förutsättningar påverkar hur ett shared space fungerar. Platsstudierna visade bland annat att gående tenderar att röra sig längs fasaderna, trots att de tilläts använda hela gaturummet, och möblering och markmaterialets läggningsmönster kan skapa en visuell zonering av gatan som styr var olika trafikanter rör sig. Vi har tagit fram utformningsförslag för två gator i Slakthusområdet i Stockholm, en livfull stadsgata och en lugnare bostadsgata. På den förstnämnda delade vi upp rörelse och vistelse så att alla trafikanter rör sig i mitten av gatan och vistas på sidorna. På den andra gatan utformade vi entréerna så att bilisterna skulle hålla låg hastighet. Mittendelen av gatan gjordes öppnare med plats för lek och annan vistelse. Vi menar att våra utformningsförslag skulle fungera som shared spaces men om de skulle byggas skulle man behöva ta hänsyn till fler aspekter och då skulle det kunna bli svårt att få det att fungera väl. En slutsats är att shared space-gator inte fungerar så som konceptet är menat, eftersom gående inte använder hela gatan. Vi hävdar att det inte fungerar att på en och samma yta prioritera mer än en typ av trafikanter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)