Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Abstract: Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. Även tre deklarationer och tre oeniga yttranden från ICJ:s domare inkluderades, vilka valdes utefter en sorteringsstrategi. Primärmaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt. Resultaten tolkades m.h.a. ett konceptuellt ramverk som ser ICJ likt en ’agent’ för juridisk utveckling vilken formar internationell rätt. Resultaten av studien visade att domstolens idé och värde till det internationella samfundet som legal normsättare beror på perspektiv. Domstolen var av värde för generalförsamlingens dödläge, men dess slutsats E gjorde ett undantag i extrema förhållanden av självförsvar, vilket visar att IHL-principerna inte gäller. Domstolen hänvisar nästan till ett naturtillstånd, vilket är problematiskt eftersom den är ett FN-organ. Det tolkades som oönskat för både generalförsamlingen och det internationella samfundet, därav reducerades värdet. Å ena sidan överensstämde inte de oeniga yttrandena och generalförsamlingens idé om domstolen och vad de faktiskt kunde uppnå. Å andra sidan argumenterade deklarationerna och delar av rådgivningen att domstolen var begränsad p.g.a sin stadga och att den representerade en handlingsguide.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)