Comparing lavage treatment with local anesthetics of painful jaw movements at disc displacement without reduction

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syftet med denna studie var att jämföra tre års resultat av enbart lokalanestesi jämfört mot lokalanestesi ochspolning i käkledenpå patienter som lider av smärtande diskdisplacering utan reduktionStudien utfördes från 2003 till 2007 och 45 patienter valdes från sammanlagt 55 utvalda patienter för behandling av TMD till avdelningen för Klinisk bettfysiologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Sverige.Frågeformulär och klinisk undersökning enligt Research Diagnostic Criteria(RDC/TMD), panorama röntgenbilder och magnetisk resonanstomografi utfördes vid start av studien. Tre år efter behandling, sändes ett frågeformulär till 37 patienter.Intensiteten av smärta, fysisk funktion, känslomässig funktion och global förbättring utvärderades.Tjugofyra patienter randomiserades till behandling med lokalanestesi och tjugo patienter randomiserades till behandling med lokalanestesi och spolning. Trettiofyra patienter besvarade enkäten vid 3-års uppföljningen. I en intention-to-treat analys visade det huvudsakliga resultatet att 28/45(62%) hade fått 30% smärtlindring vid uppföljningen. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna lokalanestesi och lokalanestesi och spolning avseende smärtlindring, fysisk funktion, känslomässig funktion och global förbättring. Det fanns signifikanta förbättringar (P< 0.05) inom båda grupperna avseendesmärtintensitet, fysisk funktion och emotionell funktion och global förändring vid uppföljning jämfört med start av studien.Eftersom det inte fanns någon skillnader mellan grupperna lokalanestesi och spolningoch enbart lokalanestesii käkleden tre år efter behandling av smärtsam diskdisplacering utan återgång, kan spolning av käkleden ifrågasätts.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)