Medical treatment of chronic non-infectious osteomyelitis in the jaws. A systematic review

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syfte: Att systematiskt sammanfatta litteraturen inom området för medicinska behandlingsalternativ för icke-infektiös, kronisk osteomyelit i käkarna, utvärderat genom utläkning i ben och smärtlindring. Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes i fyra databaser; PubMed, Cochrane Library, Web of Science och Scopus. Översikten utfördes enligt instruktioner från ”PRISMA checklist” och ”CRD’s guidance”. En kvalitetsbedömning gjordes av samtliga inkluderade publikationer.Resultat: Sökningen resulterade i 2 100 artiklar. Efter urvalsprocessen återstod tre artiklar som inkluderades i denna systematiska litteraturöversikt. Samtliga studier utvärderade olika typer av bisfosfonatbehandlingar – ibandronat, pamidronat och disodium clodronat. Den smärtlindrande effekten utvärderades i alla tre studierna och utläkningen av benet utvärderades i två av artiklarna. Konklusion: Behandling av icke-infektiös osteomyelit med bisfosfonater visar en reduktion av smärta. Dock är den smärtlindrande effekten beroende på typen av bisfosfonat. Resultaten gällande utläkningen av ben är tvetydiga och därför kan ingen konklusion gällande detta göras. Endast en artikel ansågs i kvalitetsgranskningen ha hög kvalitet. För att kunna ta fram tydliga, evidensbaserade riktlinjer gällande behandling av icke-infektiös osteomyelit behövs fler kliniska studier som håller hög kvalitet. Bisfosfonater verkar vara ett bra behandlingsalternativ av icke-infektiös osteomyelit. Ett alternativ till bisfosfonater, skulle kunna vara behandling med denosumab, som har liknande verkningsmekanism men kortare halveringstid. Dock krävs fortsatta studier inom detta område.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)