The responsibility of the United Nation in joint operations- Human rights, international humanitarian law and the ILC Draft 2011

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: I uppsatsen behandlar författaren de rekvisit som skall vara uppfyllda för att FN skall kunna hållas internationellt ansvarig för nationella truppers agerande i internationella militära insatser auktoriserade av säkerhetsrådet. Under 2011 antog the International Law Commission 67 provisoriska artiklar gällande internationella organisationers internationella ansvar, och ett av syftena med uppsatsen är att belysa den pågående diskussionen gällande hur de antagna artiklarna skall tolkas, med fokus på begreppen breach of an international obligation och attributable to that organization. Vidare så är författarens intention att jämföra de olika argumenten med generella principer i internationell rätt, för att avgöra huruvida de korresponderar med varandra samt huruvida argumenten kan anses korrekta. Diskussionen fick ny fart efter Europadomstolen för Mänskliga Rättigheters kontroversiella dom i Behrami-Saramatifallet, där domstolen hävdade att FN skall hållas ansvarig för nationella truppers agerande i internationella militära insatser om säkerhetsrådet har auktoriserat den militära insatsen. Domen gick tvärtemot den väletablerade statsansvarsprincip applicerad av the International Court of Justice i Nicaraguafallet, vilken innebär att det krävs kontroll över varje enskild handling för att en stat ska kunna hållas ansvarig för ett icke-statsorgans agerande. Gällande begreppet breach of an international obligation, är författarens syfte att redogöra för de internationella skyldigheter som tillfaller FN grundat på traktaträtt, internationell sedvanerätt samt jus cogens. Då FN inte har ratificerat några existerande multilaterala traktater gällande mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt, så är organisationen inte heller traktaträttsligt bunden av dessa traktater. Vidare noterar författaren att det är oklart och omdiskuterat huruvida internationell sedvanerätt, inklusive jus cogens, samt FN stadgan är internationellt bindande i förhållande till FN, och i så fall i vilken utsträckning. Gällande termen attributable to that organization, så är den avgörande frågan vem eller vilka som besatt effektiv kontroll över de nationella styrkornas handlande vid den aktuella tidpunkten, och därmed skall anses ansvariga. Tre olika tolkningsmöjligheter av begreppet effektiv kontroll presenteras, och författaren belyser såväl fördelar som nackdelar med de olika alternativen innan slutsatsen dras att försiktighet bör iakttas innan den traditionella tolkningen som användes i Nicaraguafallet överges.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)