Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. En certifiering av ett projekt genom LEED grundar sig i ett poängsystem där antal poäng avgör vilken nivå certifieringen kommer att ske efter. Användningen av minst 50 procent FSC-certifierade träprodukter ger poäng enligt LEED. Dock är tillgången på FSC-certifierade träprodukter begränsad vilket försvårar arbetet med LEED-certifierade projekt. Detta arbete strävar efter att förstå tillverkande företags förutsättningar för att arbeta med spårbarhetscertifieringar. Deras inställning och attityder till en spårbarhetscertifiering samt hur de upplever att certifieringsarbete fungerar. Detta för att identifiera möjligheter att öka andelen certifierade träprodukter på marknaden. Det teoretiska ramverket utgår ifrån att implementerandet av en certifiering är en del av företags arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) och användningen ökar bland företag på grund av företagens förväntningar på konkurrensfördelar. Datainsamlingen har skett genom flermetodsforskning, där en kvantitativ enkätstudie riktat till certifierade och icke-certifierade företag samt kvalitativa telefonintervjuer med certifierade företag genomförts. Resultatet indikerar att endast en liten andel av de undersökta företagen innehar ett FSC-spårbarhetscertifikat och att kännedomen om spårbarhetscertifiering av träprodukter och miljöcertifiering av byggnader är i allmänhet låg. Skillnader i attityden till certifiering finns mellan företag i olika storlekskategorier. Studien tyder på att det finns flera fördelar med en spårbarhetscertifiering där tillgång till vissa marknader, riskhantering och förbättrat anseende är några. Nackdelar med en spårbarhetscertifiering är framförallt det administrativa arbetet som krävs. Ett företag måste därför ha vissa förväntningar om konkurrensfördelar för att implementera en spårbarhetscertifiering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)