An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Abstract: Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. Detta examensarbete syftar till att ge förståelse för hur information hanteras i nuläget, likheter och skillnader i informationshantering och hur det påverkar Servistik. Examensarbetet är avgränsat till informationshantering på fyra godsmottagningar tillhörande två av Servistiks dotterbolag. För att samla in data gällande informationshanteringen i nuläget har alla fyra godsmottagningar besökts och intervjuer samt observationer har genomförts. Två olika metoder används för att säkerställa sanningshalten i insamlad data. Ytterligare har även olika personer inom liknande områden observerats och intervjuats för att nå hög tillförlitlighet. Datainsamlingen har skapat förståelse för nuläget och vilka moment som ingår i godsmottagningsprocessen. De moment som ingår är lossning, ankomstregistrering, skanning och inre spridning. Likheter och skillnader har identifierats; en av likheterna är bristande inflöde av information. Det skapar problem och avbrott inom alla moment samt mer arbete för både godsmottagare och kund då de behöver tillhandahålla information som saknas. De likheter och skillnader som har identifierats påverkar främst Servistiks möjlighet till ökad effektivitet. De faktorer som påverkas är bättre och förenklad hantering kring information, inhämtandet av information samt förmedlade av information. I nuläget används verktyg på godsmottagningarna som kan bidra till ökad effektivitet. Genom att ta del av varandras verktyg kan godsmottagningarna och medarbetarna utvecklas till att arbeta på ett standardiserat sätt. Detta bidrar även till social hållbarhet inom företaget då alla arbetar mot gemensamma mål. För att effektivisera informationshanteringen kan det tillgängliga IT-systemet utvecklas för att möta grundläggande standarder som specificeras efter branschens behov. IT-system kan skapa statistik i samband med att ett moment utförs och skapa ett underlag hur väl godsmottagningarna presterar. Underlaget kan även användas för att tydliggöra fel och brister som finns och uppstår vid informationshantering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)