Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. Fallet är studerat ur ett aktör-nätverksperspektiv och en kvalitativ stu-die är gjord med totalt har 16 personer som har olika positioner i för-hållande till ett eventuellt livsmedelsstrategiarbete. Det finns i dagsläget inte ett tydligt, aktivt nätverk att studera men många intressanta aktörer som interagerar, tidigare har interagerat el-ler på andra sätt tenderar att påverka varandras varande och verksam-het. De olika aktörerna har olika verklighetsbilder vilka påverkar både vilka behov som blir synliga och vilka insatser som är möjliga. I dagsläget lyckas ingen aktör översätta de olika verklighetsbilderna på ett sätt som övertygar de inblandade parterna aktörer om att de tjänar på ett lokalt livsmedelsstrategiskt arbete. För att ett framtida arbete kring lokal mat i Grästorps kommun ska bli framgångsrikt behöver insatser som görs fokusera på att ge befintliga livsmedelsproducenter och andra nyckelaktörer möjlighet att uttrycka sina behov samt visa och skapa förståelse för varandras resurser. En symbol att samlas till skulle kunna vara skolmaten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)