Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. Arbetet har resulterat i en platsbaserad gestaltning som bygger på studier av miljöpsykologiska teorier och barns lek och utforskande i naturen. Lek är barns sätt att förstå sin omgivningen. Gestalta för naturkontakt innebär därför att gestalta lekmiljöer. För att förstå barns positiva naturupplevelser genomfördes en litteraturstudie samt en fältstudie där vi följde en förskoleklass lek och utforskande i olika habitat i Alnarps Landskapslabb. Vår studie visade att naturkontakt inte utvecklas efter en dag i skogen, utan är en komplex process som byggs upp successivt genom positiva naturupplevelser. Platser som främjar detta bör gestaltas för att svara på denna komplexitet. Som ett stöd för gestaltning för att främja naturkontakt identifierades följande fyra faktorer: frihet, miljöerbjudanden, platsanknytning och sinnesstimulans. Dessa faktorer baseras på samspelet mellan barns upplevelser, platsens kvaliteter och dess kontext. För att platsbasera resultatet implementerades faktorerna i en gestaltning av Lunden, Alnarp. Gestaltningen utfördes i samskapande med förskoleklassen i en öppen, dynamisk designprocess.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)