Energy and Hydrology Modelling of Argentina

University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

Abstract: För att beskriva det naturliga energiflödet till vattenkraftverken i Argentina har man kalibrerat modellen Scania-HBV. I Argentina är vattenkraftverkens installerade elproduktionskapacitet 11095 MW och står för 36 % av den totala kapaciteten. Det är möjligt att göra vinster i elmarknaden genom att modellera inflödet av energi eftersom man bättre kan förutspå hur mycket energi som är tillgängligt för vattenkraften. Modellen behöver kalibreras och valideras för de områden den används för och resultatet har säkerställs med Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) koefficient. Metereologiska och hydrologiska data har samlats in från 1999-05-23 till 2014-05-23 och fyra olika områden har modellerats. Resultatet har varierat, för kalibreringen mellan 0.9 och 0.5 och för valideringen mellan 0.7 och -3. Summan av alla modeller, som tillsammans representerar hela Argentina, gav för kalibreringen NSE koefficienterna 0.77 på veckovis basis och 0.8 på en månadsvis basis och för valideringen -1 på veckovis och -0.9 på en månadsvis basis. En enkel double mass curve analys visade på att de nederbördsdata som används inte är helt enhetliga över längre perioder och behöver analyseras mer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)