STRATEGIC AND ARCHITECTURAL ALIGNMENT: A CIO PERSPECTIVE

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Abstract: Verksamheters förhållande till teknik har blivit allt viktigare i dagens alltmer föränderligavärld och det finns få organisationer som inte har teknik eller IT i sin kärnverksamhet.Däremot kämpar många med att få IT och verksamheten att samverka. Eftersom IT blivitalltmer avgörande för många organisationer, särskilt när det gäller hållbarhet, stöd och tillväxtav verksamheten, har CIO:ns roll blivit alltmer central och inflytelserik i den övergripandestrategin och affärsprocesser för att skapa värde med hjälp av IT. CIO:ns traditionella ochhuvudsakliga uppgift omfattar IT-strategin, resurser och affärsstrategier samt mål, vilketåterspeglar strategisk alignment. Däremot har arkitekturell alignment som berörverksamhetsarkitektur kontra IS-arkitektur fått större uppmärksamhet de senaste åren, särskiltinom området för olika dimensioner av arkitekturell alignment som funktionell, strukturelloch infologisk alignment.Det har därför varit av intresse att studera CIO:ns mer traditionella uppgift, strategiskalignment, men också nyare ämnen som fått större uppmärksamhet de senaste åren, vilket idetta fall rör arkitekturell alignment utifrån ett CIO-perspektiv. Studien baseras på enkvalitativ studie utifrån semi-strukturerade intervjuer med nio respondenter som har en CIOtiteleller arbetar som den högst verkställande inom IT i sina respektive organisationer.Studien har svarit på frågan: Hur adresserar CIOs strategisk och arkitekturell alignment?Enligt analysen framgår det att ingen av dimensionerna av arkitekurell och strategiskalignment adresseras till 100 %. Strategisk alignment och den funktionella dimensionen avarkitekturell alignment adresseras övervägande. Vissa aspekter av varje alignment-dimensionär emellertid mer adresserande än andra, inklusive den strukturella dimensionen avarkitekturell alignment. Slutligen, den infologiska dimensionen av arkitekturell alignmentadresseras i huvudsak inte.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)