Treatment effects of van Beek activator comparing two wear-time prescriptions assessed by microsensors: a randomized clinical trial

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka följsamheten och reduktionen av det horisontella överbettet vid behandling med van Beek-aktivator genom att jämföra en rekommenderad användningstid av tolv och åtta timmar per dag. Material och metod: Tretton patienter (4 pojkar och 9 flickor) ingick i undersökningsmaterialet med en medelålder på 10,0 år (SD = 0,9). Alla patienter var diagnostiserade med en Angle Klass II-bettavvikelse och behandlades med van Beek-aktivator. Patienterna var randomiserade i två grupper med två olika användningstider (8 timmar och 12 timmar). Följsamheten mättes med hjälp av en mikrosensor (TheraMon®) inbyggd i aktivatorn och det horisontella och vertikala överbettet registrerades efter första, tredje och sjätte månaden. Efter att datan var insamlad gjordes statistisk analys för att påvisa ifall statistisk skillnad fanns mellan grupperna.Resultat: Medelreduceringen i horisontellt överbett i 8-timmarsgruppen var efter sex månader 3,4 mm jämfört med hos 12-timmarsgruppen som var 3,5 mm. Medelanvändningstiden var i 12-timmarsgruppen och 8-timmarsgruppen 8.2 timmar (SD=1,7) och 7,9 timmar (SD=2,6) per dag respektive. Den genomsnittliga användningstiden för samtliga patienter var 8,1 timmar.Slutsats: Rekommendation av åtta timmar var enklare att uppnå jämfört med tolv timmar. Van Beek-aktivatorn var effektiv för korrigering av Angle Klass II-bettavvikelser, ingen klinisk signifikant skillnad i behandlingseffekt observerades mellan de två grupperna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)