Talent Management : Beyond the concept of Talent Management

University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Abstract:

Författarna till denna uppsats har under de senaste åren kunnat följa en explosionsartad snabb utveckling av böcker och artiklar publicerade kring konceptet Talent Management. Dessa böcker och artiklar har gemensamt att de betonar vikten av att företag adopterar konceptet och de ödesdigra följderna om de låter bli. Talent Management är enligt många ett utav det största och senaste begreppen inom personaladministration.

Under personaladministrationens historia har emellertid en mängd olika begrepp kommit och gått ur tiden såsom Personnel Management, Human Resource Management och Strategisk Human Resource Management och många forskare har hävdat att dessa begrepp inte skiljer sig nämnvärt åt, utan snarare kan karaktäriseras som ett kontinuerligt strävande efter legitimitet och status av personalansvariga. Det huvudsakliga temat i detta strävande har varit att ett företags personal utgör en viktig och betydande del av organisationen och därigenom kan utgöra skillnaden mellan framgångsrika och icke framgångsrika företag.

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på de bakomliggande faktorerna och motiven till varför företag implementerar Talent Management, samt att undersöka i vilken utsträckning konceptet kan sägas karaktäriseras av ny och värdefull kunskap.

Genom att jämföra teorier om HRM och personalutveckling med normativ litteratur och intervjuer kring Talent Management har författarna kommit fram till att Talent Management inte kan sägas karaktäriseras av ny och värdefull kunskap, utan snarare som ett försök att paketera om gamla idéer och tekniker under en ny etikett. Förfat-tarna till den här uppsatsen tror att konceptet kan sägas känneteckna ännu ett försök av personalansvariga att stärka sin legitimitet och status i sina respektive organisationer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)